ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 5/2564

             วันที่ 13 กันยายน 2564 นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนางจันทร์จิรา ไหมดี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จากห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/Budget2553/posts/1272505533204147