เลขาธิการ สศก. มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ สศท. 1-12

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบปะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ที่เข้าร่วมการอบรมระเบียบวิธีการสำรวจปริมาณการผลิต และต้นทุนการผลิตพืช รอบที่หนึ่ง ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการนี้เลขาธิการฯ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏบัติหน้าที่ในการสำรวจและจัดทำข้อมุูล โดยเน้นผลลัพธ์ที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่อย่างโกโก้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=****************