ลธก. สศก. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างไทย และ FAO

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้นางกุนดาวี กาดิเรสาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือแนวทาง ความร่วมมือระหว่างไทยและ FAO ณ ห้องประชุม 112 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นความร่วมมือด้านวิชาการ (Technical Cooperation Project) โดย FAO ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความปลอดภัยทางอาหารและมาตรฐานอาหาร (Food Safety and Standard) ความร่วมมือด้านการป้องกันการสูญเสียอาหารและการลดอาหารที่ถูกทิ้ง (Food Loss and Waste) การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน (Sustainable soil management) และโครงการที่ได้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Fund) เป็นต้น ในการนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมในคณะเสวนาฯ ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานเสนาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลเรื่องเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ FAO

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2466468930108860