สัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย

        วันที่ 16 กันยายน 2562 นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง โครงการศึกษาบทบาทของผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้ที่มีต่อผลไม้ไทย กรณีศึกษาทุเรียน เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer