ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร เดือนกรกฎาคม 2564
 
         
1. ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
     ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 107.99 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.49 จากเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 101.42 เนื่องจากสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ เงาะ มังคุด ยางพารา และสุกร ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวไวนาไม
     ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 (ที่อยู่ระดับ 103.96) ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.88 โดยสินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา และทุเรียน ขณะที่สินค้าเกษตรสำคัญบางชนิดมีผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน

 
 
  

 
2. ดัชนีราคาสินค้าเกษตร
      ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา ณ เดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 134.14 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.80 จากเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 133.08
     เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 (ที่อยู่ระดับ 144.75) ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลง ร้อยละ 7.33


  
 
2.1 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
    - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ขณะที่มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงเสนอราคารับซื้อที่สูงขึ้น
 
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - เงาะ ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตจากภาคใต้ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับคุณภาพผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาด
จากการกระจายสินค้าที่ล่าช้า
    - มังคุด ราคาลดลง เนื่องจากเป็นผลผลิตจากทั้งภาคตะวันออก (ปลายฤดู) และภาคใต้ (ต้นฤดู) ออกสู่ตลาดในห้วงเวลาเดียวกัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การส่งออกลดลง ทำให้ปริมาณผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น
    - สุกร ราคาลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้ภาครัฐออกมาตรการการควบคุม
ที่เข้มงวดขึ้น อาทิ กำหนดเวลาเปิด-ปิดกิจการร้านอาหาร การกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน เป็นต้น
ส่งผลให้การค้าและการบริโภคภายในประเทศลดลง ขณะที่สุกรมีปริมาณผลผลิตสะสมมากขึ้น

 
2.2 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา
•  สินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
   - ปาล์มน้ำมัน ราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลผลิตจากแหล่งผลิตสำคัญออกสู่ตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบที่ต้องการวัตถุดิบเพื่อการส่งออกมากขึ้น

•  สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง
    - ยางพารา ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการใช้ยังชะลอตัวจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดโควิด-19 อาทิ การล็อกดาวน์ในตลาดส่งออกสำคัญของไทย
    - ทุเรียน ราคาลดลง เนื่องจากพื้นที่ปลูกทุเรียนบางพื้นที่ประสบปัญหาพายุฤดูฝน ทำให้คุณภาพผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาด ประกอบกับมีข้อติดขัดในเรื่องตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก 
3. ดัชนีรายได้เกษตรกร
      ดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 144.86 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.34 จากเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 134.96 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.49 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.80 


 4. สรุป
       ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนกรกฎาคม 2564 มีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.49 และดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.80 ส่งผลทำให้ดัชนีรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.34 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2563

 
ตารางแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร (%YoY)
  2562 2563 2564
Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 กรกฎาคม
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร 0.85 -2.72 -13.08 -7.60 3.23 1.83 6.49
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร -0.84 2.06 8.68 -1.36 9.30 12.79 0.80
ดัชนีรายได้เกษตรกร 0.01 -0.72 -5.53 -8.86 12.83 14.84 7.34
หมายเหตุ : %YoY คือ เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา                                                                    
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

 
 
 
♦ ♦ ดาวน์โหลดเอกสาร ♦ ♦

  รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตร

♦  
Infographic TH / EN


 
รายงานดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรเดือนสิงหาคม 2564
จะเผยแพร่ภายใน วันที่ 27 กันยายน
2564