เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

ดาวน์โหลด PDF

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลด PDF

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด PDF
1