สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 10-16 เม.ย.60

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 10 - 16 เม.ย. 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,617 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,627 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.61
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,392 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,397 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,028 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวสัปดาห์ 10 - 16 เม.ย. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.55 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.57 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.44 
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.48 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.43 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 241.25 ดอลลาร์สหรัฐ (8,304 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 242.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,289 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.56 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 15.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 364.27 เซนต์ (4,984 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 363.85 เซนต์
(4,953 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 31.00 บาท

10 - 16 เม.ย. 2560
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้น ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 60.38 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 58.90 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.51 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 57.58 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 57.11 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 62.36 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 60.32 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 59 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.17 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไก่เนื้อ
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคัก สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ทำให้ความต้องการบริโภคมีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.02 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 36.70บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.87 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.77 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 42.00 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 16.50 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 15.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.45
     ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.33 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.17 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 247 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 248 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยะ 0.40 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 233 บาท ส่วนภาคเหนือและภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 241 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 335 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 357 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 341 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 315 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 340 บาท 
     ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 370 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 98.33 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 98.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.17 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 92.19 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 100.93 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 95.17 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 105.02 บาท

กระบือ

     ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 77.21 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 77.69 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.62 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.64 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 74.23 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี