สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-8ต.ค.60

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 2 -8 ตุลาคม 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,513 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,452 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.20
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,273 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,266 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.55
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,101 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,059 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.97

ข่าวสัปดาห์ 2 - 8 ต.ค. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.05 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.82 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.79 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.87 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.64
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.93 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.14 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.98 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.29 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 249.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,274 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 251.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,290 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 16.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 350.72 เซนต์ (4,633 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 353.12 เซนต์ (4,637 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.68 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 4.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 2-8 ต.ค. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.12 เซนต์
(กิโลกรัมละ 50.39 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 68.91 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.68 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.15 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.29 บาท

2 - 8 ต.ค. 2560
สุกร
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกชุกและหนักแทบทุกภาค อีกทั้งมีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดสุกรค่อนข้างเงียบเหงา การซื้อขายไม่คล่องตัว แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 57.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 58.75 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 54.95 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 56.06 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 57.85 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 60.79 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 55 บาท) ลดลงจากตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 58 บาท) ของสัปดาห์ที่ ผ่านมา ร้อยละ 5.88
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 59.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.72
 
ไก่เนื้อ
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
          ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 39.06 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 39.44 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.23 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 16.50 บาท ลดลงจากตัวละ 18.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.81
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.48 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 49.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.02

 

ไข่ไก่
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
          ภาวะตลาดไข่ไก่ไม่ค่อยคึกคัก สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกชุกและหนักในหลายพื้นที่ อีกทั้งมีอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ราคามีแนวโน้มลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 268 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 275 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.55 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 271 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 277 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 264 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.00 บาท ลดลงจากตัวละ 19.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 10.53
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.44
 
ไข่เป็ด
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 335 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 336 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30. โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 346 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 300 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 359 บาท
         
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 94.24 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 94.41 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.18 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 91.24 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 95.33 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 93.71 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท
 
กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 73.95 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.49 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 94.35 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 70.02 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 2 - 8 ต.ค. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 13.50 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.48
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 956.87 ( 11.80 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 966.67 เซนต์ ( 11.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.01 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 307.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.33 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 309.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.32 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.47
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.59 เซนต์ ( 24.10 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 33.34 เซนต์ (24.53 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.25

          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 2-8 ต.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.21 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 22.80 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.80

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 2-8 ต.ค.60

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.51 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 29.72 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.07 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา