สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 22-28 กุมภาพันธ์ 2559

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 22 - 28 ก.พ. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,648 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,250 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,263 บาท ของสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.03
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวรายสัปดาห์ 22-28 ก.พ. 59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     ปีนี้เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะปลูกข้าวโพดมากกว่าถั่วเหลือง เนื่องจากเห็นว่ามีอนาคตดีกว่าโดยดูจากราคาซื้อขายในตลาดล่วงหน้า คาดว่าเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลที่แล้ว ร้อยละ 2.84

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 872.53 เซนต์ (11.51 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 881.00 เซนต์ (11.59 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.96
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 263.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.46 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 264.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.46 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.20
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.05 เซนต์ (24.56 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 31.80 เซนต์ (25.09 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.36

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

22 - 28 ก.พ. 2559
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรที่ออกสู่ตลาดมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 64.58 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 64.73 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.23 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.52 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.74 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 65.93 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 60.39 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 67 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 65.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.05
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคัก ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 38.03 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.44 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.81 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.62 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 40.59 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาวะตลาดไข่ไก่ค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 292 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 286 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.10 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 278 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 286 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 293 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 25.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 23.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.70
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 311 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.22

 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 345 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 335 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.99 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 338 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 352 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 337 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 354 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 107.05 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 107.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.62 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 106.27 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.91บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 84.05 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 83.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 82.59 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี