สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 16-22 พฤศจิกายน 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 16 - 22 พ.ย. 2558Bold

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 16 - 22 พ.ย. 58

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.31 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.68 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.35
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.78 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.39 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ
สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.41 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.28 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.57 
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 253.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,030 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 250.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,899 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.04 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 131.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59 ว่ามี 971.16 ล้านตัน ลดลงจาก 975.46 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 0.44 โดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต้ และยูเครน มีความต้องการใช้ลดลง สำหรับการค้าของโลก มี 128.04 ล้านตัน ลดลงจาก 132.27 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 3.20 โดยสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ยูเครน ปารากวัย เซอร์เบีย และสหภาพยุโรป ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ อิหร่าน จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม เปรู และสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 361.20 เซนต์ (5,134 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 364.56 เซนต์ (5,160 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 26.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

208.21

174.88

19.06

ผลผลิต

974.87

1,008.79

-3.36

นำเข้า

128.04

132.27

-3.20

ส่งออก

128.04

132.27

-3.20

ใช้ในประเทศ

971.16

975.46

-0.44

สต็อกปลายปี

211.91

208.21

1.78

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 

ข่าวสัปดาห์ 16 - 22 พ.ย. 58

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.30 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.31 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.68 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.35
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.78 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.66 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.39 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อ
     สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.41 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.28 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.57 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 253.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,030 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 250.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,899 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.04 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 131.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59 ว่ามี 971.16 ล้านตัน ลดลงจาก 975.46 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 0.44 โดยสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เม็กซิโก เกาหลีใต้ และยูเครน มีความต้องการใช้ลดลง สำหรับการค้าของโลก มี 128.04 ล้านตัน ลดลงจาก 132.27 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 3.20 โดยสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา ยูเครน ปารากวัย เซอร์เบีย และสหภาพยุโรป ส่งออกลดลง ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก เกาหลีใต้ อิหร่าน จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม เปรู และสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 361.20 เซนต์ (5,134 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 364.56 เซนต์ (5,160 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 26.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

208.21

174.88

19.06

ผลผลิต

974.87

1,008.79

-3.36

นำเข้า

128.04

132.27

-3.20

ส่งออก

128.04

132.27

-3.20

ใช้ในประเทศ

971.16

975.46

-0.44

สต็อกปลายปี

211.91

208.21

1.78

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี