หนุนปลูกพืชหลากหลายใช้น้ำน้อย ช่วยเกษตรกรยุคใหม่เพิ่มช่องทางรายได้ทดแทนนาปรัง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 38,700 ราย พื้นที่กว่า 185,900 ไร่ ในพื้นที่ 20 จังหวัดเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แจง ภาครัฐต้องเน้นย้ำการเตรียมการให้