เจาะวิถีตลาดเป็ดไข่ เมืองพิจิตร วางแนวทางพัฒนาสินค้าสร้างรายได้แก่เกษตรกร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลบัญชีสมดุลเป็ดไข่จังหวัดพิจิตรจากพ่อค้าและเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ เจาะหาแนวทางวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการเป็ดไข่จังหวัดพิจิตรให้มีประสิทธิภาพ แนะ ควรมีการขึ้นทะเบียนทุกรายไตรมาสเพื่อควบคุมปริมาณเป