สศก.ร่วมเวที COP22 เดินหน้าปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู่การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเวทีประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 โดยไทยเตรียมความพร้อมในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรที่มุ่งการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ ทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร บุคลากรภาครัฐ และการถ่ายทอดเท