สศท.9 แจงมูลค่าสินค้าเกษตรด่านศุลกากรสะเดา ชู ยางพารา ส่งออกมากสุด รวมกว่า 1 ล้านตัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เปิดผลการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แจงมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา มูลค่ารวม 36,235 ล้านบาท โดยยางพารามีมูลค