เผยโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เชียงใหม่-เชียงราย-ลำพูน ครบตามเป้า เกษตรกรเข้าใจและนำไปปฏิบัติจริง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน ช่วงไตรมาส 4 ระบุ มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรครบถ้วนตามเป้าหมาย 280 ราย โดยเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น