โซนนิ่งเกษตรได้ผล ช่วยเกษตรกรปรับปลูกพืช พร้อมใช้ Agri-Map กลไกขับขับเคลื่อนดำเนินงาน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ภาพรวมโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม หรือ Zoning เกษตรกรร้อยละ 79 มีความพึงพอใจในระดับมาก เพราะช่วยให้หันปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วยลดต้นทุนและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยกระทรวงเกษตรฯ พร้อมรุกขับเคลื่อน ดึ