ไทยเตรียมพร้อมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร เสริมสร้างความร่วมมือ-เผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เตรียมความพร้อมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร ในเดือนกันยายน ณ ประเทศเปรู เผย เป็นโอกาสดีของไทยจะได้ร่วมหารือ รวมทั้งเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมส่งเสริมความมั่นคงอาหารอย่างยั่งยืนในภูมิภาค