สศท.8 เผย แนวโน้มการผลิตการแฟโรบัสต้าไทย แนะเกษตรกรสร้างอัตลักษณ์ เพิ่มมูลค่าในการแข่งขัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เผย แนวโน้มการผลิตกาแฟโรบัสต้าลดลง แนะเกษตรกรพัฒนาแบบรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายสหกรณ์ พัฒนาคุณภาพ นำสู่อัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกาแฟโรบัสต้าไทย