กษ. ร่วม วท. และ สรอ. MOU ยกระดับฐานข้อมูลเกษตรกรสู่ Farmer ONE

กระทรวงเกษตรฯ ผนึก กระทรวงวิทย์ฯ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง หรือ Farmer ONE อย่างเต็มรูปแบบ เชื่อมโยงฐานข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ เน้นระบบรายงานข้อมูลแบบ Real time ที่สามารถเข้าถึงได้หลายช่องทาง