สศก. เผย นโยบายลดต้นทุนฯ ของ กษ. ช่วยลดต้นทุนต่อไร่ข้าวนาปรังจากปีก่อนได้ร้อยละ 13

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เร่งเดินหน้าแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จัดประชุมระดมความเห็นข้อมูลต้นทุนการผลิต เผย จากการวิเคราะห์ พบต้นทุนต่อไร่ข้าวนาปรัง ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13 ด้านต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงร้อยละ 11 มั่นใจนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐ จะ