สศก. ชู ศกอ.ตัวอย่าง หันทำเกษตรผสมผสาน พลิกเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไมในบ่อน้ำจืดเป็นผลสำเร็จ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชูตัวอย่างเกษตรกรหัวก้าวหน้า ตัวแทนเศรษฐกิจการเกษตรอาสา จ.อุบลราชธานี (นายพนม พิมพ์รัตน์) กับผลงานแนวคิดการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ผัน เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในน้ำจืดเป็นผลสำเร็จนำร่องในเขตอีสานใต้ ด้าน สศก. เตรียมผลักดันขยายผลสู่เกษตรก