สศท.3 ชู เทคโนโลยีน้ำหยด เผยผลสำเร็จ ศกอ.ในพื้นที่ มั่นใจ ช่วยลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิตมันฯ ได้จริง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ชูเศรษฐกิจการเกษตรอาสาตัวอย่าง นำระบบเทคโนโลยีระบบน้ำหยด มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ระบุ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้จริง พร้อมให้คำแนะนำแก่เกษตรกรและผู้สนใจด้วยศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำ