สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และส่วนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการปรับตัวของเกษตรเพื่อแก้ปัญหา อาทิ การใช้น้ำจากบ่อบาดาลเป็นแหล่งน้ำเสริมในการปลูกข้าวนาปรัง และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนข้าวนาปรัง อาทิ แตงโม มะเขือเทศ พริกชี้ฟ้าเม็ดใหญ่ ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปส่งเสริมการผลิตแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการงดการทำนาปรัง ปี 2563