สศท.2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางโครงการ ภายใต้งบ ADB อ.นาน้อย จ.น่าน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางโครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวและความยั่งยืนในพื้นที่สูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน (กนท.) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัด กษ. ในระดับพื้นที่ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะใช้เป็นพื้นที่ศึกษาในโครงการ โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ปัญหาสารพิษสารเคมีตกค้างในดินและแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนจากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ศึกษา ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำทางการเกษตรทำให้ผลผลิตตกต่ำอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และพื้นที่ต้นแบบการปรับตัวจากผลกระทบ อาทิ กลุ่มเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าที่มีโอกาสทางการตลาด หรือสินค้า Future Crop (ได้แก่ 1)สินค้าที่มีศักยภาพทางการตลาด เช่น สินค้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการในพื้นที่ 2)สินค้าเฉพาะถิ่น มีอัตลักษณ์ สินค้า GI สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 3)สินค้าแปลกใหม่ในพื้นที่ หรือสินค้าที่มีแนวโน้มกระแสความต้องการตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น ไผ่ซางหม่น อะโวกาโด โกโก้ กาแฟ มะม่วงหิมพานต์ ไผ่รวก ฯลฯ ) อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแผนงานกิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ งบประมาณที่จะขอรับการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ และภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ที่คาดว่าจะกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย หรือจุดนำร่องในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัย เพื่อใช้นำเสนอต่อคณะนักวิจัยของ ADB พิจารณาดำเนินการต่อไป