สศท.2 จัดอบรม RCMO ให้แก่เกษตรกรแปลงใหญ่ ผ่าน ศพก.จ.พิษณุโลก

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Application กระดานเศรษฐีเกษตรกรมีโอกาส (RCMO)" ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)" ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ หมู่ที่ 12 บ้านลำได ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายธีรชัย จันทรอินทร์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน เจ้าหน้าที่ สศท.2 เศรษฐกิจการเกษตรอาสา(ศกอ.) และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ ความสำคัญของข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2563 เศรษฐกิจพอเพียงแบบเกษตรผสมผสาน กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาสมุ่งสู่เกษตรกร 4.0 ด้วยแอปพลิเคชั่น RCMO และ Application อื่นๆ ของกระทรวงเกษตรฯ ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด กษ. เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 50 คน