การประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง

      วันที่ 9 มกราคม 2563 นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2562 คณะกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เพื่อทราบผลการดำเนินงานปี 2562 และความคืบหน้าการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง (ชุดใหม่) ตลอดจนพิจารณาการตรวจรับรองงบการเงินปี 2562 และแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2670625093026575