ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย และการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

      วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาร่าง แผนปฎิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และจากนั้นได้มีการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน การติดตามและรายงานสถานภาพการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่างแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 และร่าง คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและประหยัดน้ำประจำพื้นที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=525734164819715&ref=page_internal