สศท.2 ร่วมประชุม CoO จ.แพร่ ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร (ผอ.สผศ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาการสนับสนุนขับเคลื่อน ติดตามงานโครงการตามแนวพระราชดำริ จ.แพร่ การบริหารจัดการและโอนทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 ในการประชุมครั้งนี้ ผอ.สผศ.ได้ชี้แจงและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด (Crop Calendar) แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลดังกล่าว โดยมี นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม