การอบรมชี้แจงการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต

      วันที่ 31 ตุลาคม 2562 นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต และการสำรวจข้อมูลการเกษตรภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศต้นทุนการผลิต เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ณ ห้องประชุม 1 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สศก. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร สามารถจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต รวมทั้งวิธีการสำรวจและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และปลุกจิตสำนึกในการเป็นผู้สำรวจที่ดีต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2512022722220147