สศก. ร่วมงาน “Digital Government Awards 2019”

      วันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โดดเด่น ในงาน “Digital Government Awards 2019” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 10 รางวัล และประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล รวม 15 รางวัล พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี และปาฐกถาพิเศษ “รัฐบาลดิจิทัล : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ” ตลอดจนรับฟังผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2562 สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/