สศท.3 เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี และนางสาวกรรณิกา บุญชิต ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเกษตรกร และภาคเอกชน โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเวสสุวรรณ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพัชรกิติยาภา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี