สศท.2 ร่วมประชุม CoO จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร(ผอ.สผศ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุรองรับประชาคมอาเซียน(Seed Center) ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก โดยมี นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฯ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานโครงการตามนโยบายของ กษ. และปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาเป้าหมายตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดปีงบประมาณ 2563 การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเพื่อการบริหารจัดการด้านความมั่นคงด้านอาหาร (Crop Calendar) และการพิจารณาแปลงใหญ่ข้าวเพื่อจัดสรรงบประมาณปี 2563 ในการนี้ ผอ.สผศ.ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัดให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อมูลดังกล่าว และนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3/2562 และแนวโน้มปี 2562 ของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป