ผอ.สศท.2 ร่วมประชุมขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ(Smart City)จ.พิษณุโลก

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุทธชินราช (771) อาคารศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกหลังใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมดังกล่าว