สศก. ร่วมประชุม CFS ครั้งที่ 46 ณ FAO กรุงโรม

               นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม และผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงอาหารโลก (CFS) ครั้งที่ 46 และร่วมงานวันอาหารโลก ระหว่างวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562 ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม สำหรับการประชุม CFS มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการทุกสาขา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันต่างๆ และร่วมกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหารและโภชนาการของโลก ในโอกาสเดียวกันนี้ นางศศิญา และนางอังคณา ได้อภิปรายเสนอความเห็น 3 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของโลก ปี 2562 ร่างแนวปฏิบัติโดยสมัครใจว่าด้วยระบบอาหารและโภชนาการ และนิเวศเกษตรและนวัตกรรมอื่นๆ สำหรับระบบอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการ โดยได้เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานของไทยที่น้อมนำเอา “ศาสตร์พระราชา” มาปรับใช้ในการดำเนินงาน อาทิ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาดิน เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอย่างยั่งยืน รักษาระบบนิเวศน์ และสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับเกษตรกรไทย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/2482989671790119?__tn__=-R-R