สศท.2 จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 เพื่อหารือความต้องการของ ศกอ. และนำไปเสนอต่อคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาการดำเนินงานของ ศกอ. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน ศกอ. ในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านเศรษฐกิจการเกษตรสู่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลด้านการผลิต การตลาด สถานการณ์สินค้าเกษตร ให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมครั้งนี้มี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร จากศูนย์สารสารเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เข้าร่วมประชุมดังกล่าว รวม 40 คน