สศท.2 จัดประชุมภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2562 จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเรื่อง “การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 และแนวโน้มปี 2562 ระดับจังหวัด และระดับภาค” โดยมี นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดการจัดทำภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด รวมถึงระดับภาค การนำเสนอรายงานผลการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 และแนวโน้มปี 2562 ของ จังหวัดสุโขทัย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านการเกษตร และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำรายงานให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร และผู้นำเกษตรกร รวม 40 คน