ผอ.สศท.2 ร่วมตรวจติดตามงานตามแผนฯ ของ ผต.กษ.เขต 16 และ 17 รอบ 2 จ.สุโขทัย

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 และ 17 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสำคัญและเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรฯ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้สรุปข้อมูลภาพรวมแผนงานโครงการที่ดำเนินการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปี 2562 และความก้าวหน้าการจัดทำแผนงานโครงการ ปี 2564 - 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน