การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติ

      วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายเสกสรร ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดทำแผนงานโครงการและตัวชี้วัดเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ” ณ ห้องประชุม AEOC 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนงานโครงการและการกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสม นำไปสู่การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2388710464551374