สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

        วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นายนิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำปฎิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด การจัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และผู้ดูแลระบบ/บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร (รต.) ระดับอำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม จำนวน 60 คน