สศก. ร่วมประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง ครั้งที่ 1/2562

      วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปี 2563 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2375875245834896