สศท.3 ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตร     และสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายคมสัน จำรูญพงษ์) ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการติดตามโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการตรวจติดตามโครงการกรณีพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสาร