สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดประชุมหารือการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) มอบหมายให้ นางวิชชุดา กันตีวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ จัดประชุมหารือการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงแรม อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ผลตอบแทน demand & supply และวิถีการตลาด ตามแนวทางแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) และจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อนำไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรสำคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้นำเกษตรกร/เกษตรกร จำนวน 37 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2391541194272771&__tn__=-UC-R