สศท.3 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564-2565สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จัดประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีนายคมสัน จำรูญพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 10 ประธานคณะทำงานฯ คณะที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 11, 12 รองประธานคณะทำงานฯ คณะที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ดำเนินการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนงานฯ เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 4, 5 และ 11  และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน