สศท.2 ร่วมลงปฏิญญา โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการขับเคลื่อนโครงการภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบแนวทางการพัฒนา (ด้านการเกษตร) และแผนปฏิบัติการโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ ระยะสั้น กลาง และยาว ทบทวนและจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตรของโครงการฯ รวมทั้งลงปฏิญญาร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว