สศท.2 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน จังหวัดน่าน

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 เป็นประธานการประชุมดังกล่าว