สศท.3 ร่วมประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2  นายคมสัน จำรูญพงษ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานการประชุมโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ 2 ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการจากกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามงานตามโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์