เตรียมความพร้อมจัดหลักสูตรนักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร(รุ่นพิเศษ)

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม เตรียมความพร้อมในการจัดการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร(รุ่นพิเศษ) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม- 20 กันยายน 2562 (ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=431518467574619&ref=page_internal