สศท.2 ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม หมู่ที่ 11 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก งานดังกล่าวมี นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน งานดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับบริการด้านการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช-โรคสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร ที่ไปร่วมงาน