สศก. สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์ฯ

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 -15.30 น. นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด และ นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศการเกษตร สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ รอบวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ภายใต้โจทย์ “การบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีปัญหาสู่ความยั่งยืน :กรณียางพารา ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2335973486491739