สศท.2 ร่วมประชุม CoO จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก (Chief of Operation) ครั้งที่ 7/2562 เพื่อรับทราบข้อสั่งการของ รมว.กษ. เรื่องแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง กำหนดการจัดงาน Thailand Banana World & OTOP Indo-China Expo 2019 ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณา กิจกรรมโครงการของหน่วยงานสังกัด กษ. จ.พิษณุโลก ภายใต้ (ร่าง) แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคเหนือตอนล่าง) และแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีการรับรองพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่ขอรับรองมาตรฐาน GAP ในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่ง สศท. 2 ได้ชี้แจงรายละเอียด (ร่าง) แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค(ภาคเหนือตอนล่าง) และกิจกรรมที่แต่ละหน่วยงานในจังหวัดจะเสนอดำเนินการในปี 2564-2565 ภายใต้แผนฯ พร้อมทั้งนำเสนอภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 2 ปี 2562 และแนวโน้ม ปี 2562 หลังจากนั้น ได้ร่วมกิจกรรมสภากาแฟของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย (จังหวัดพิษณุโลก) อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก